A

Adfærd

At gøre et godt førstehåndsindtryk og bevare det i lang/længere tid.

A

Ambition

At anstrenge sig for at komme højere op, skabe karriere og få succes.Tænke i konkurrencebetonede termer.

A

Ansvar

At tage og fralægge sig ansvar for egne, kollegers og organisationens handlinger.

B

Behov for at præstere

At stille høje krav til egen præstation og ikke at være tilfreds med en middelmådig præstation.

B

Beslutsomhed

Evnen til på det rette tidspunkt at tage beslutninger og have standpunkter og stå fast ved dem i udtalelse og/eller handling.

C

Coaching

Evnen til at vejlede og motivere medarbejdere, så de arbejder mere effektivt, og at styrke deres selvindsigt og problemløsende evner.

D

Delegering

Evnen til at videregive opgaver og ansvar til de rigtige medarbejdere samtidig med, der tages hensyn til deres interesser, ambitioner,udvikling og kompetencer. Følge op på uddelegerede opgaver.

D

Disciplin

Evnen til at tilpasse sig gældende regler, procedurer og virksomhedspolitik. Søge bekræftelse hos de rette personer ved ændringer eller tvivl.

E

Energi

Evnen til igennem en længere periode at være aktiv, når stillingen kræver det, have udholdenhed.

F

Fleksibilitet

Evnen til at ændre adfærd og/eller indgangsvinkel med hensyn til at nå et opstillet mål.

F

Fokus på kvalitet

At sætte høje kvalitetesnormer og stræbe mod vedvarende forbedring og sikring af kvalitet.

F

Forhandlingsevne

Evnen til at opnå optimale resultater under samtaler, hvor der er modstridende interesser på det indholdsmæssige område, samt at opretholde gode relationer.

F

Forretningsorientering

Evnen til at genkende chancer og muligheder i forbindelse med eksisterende og nye servicer og produkter og efterfølgende at handle derefter med hensyntagen til eventuelle risici.

H

Håndværk

Uafhængig udførelse af arbejdet i henhold til de professionelle standarder for hans profession. Udvikle sig selv inden for sit fagområde. Beherske sin profession.

I

Indlæringsevner

Evnen til let og hurtigt at optage ny information og tilpasse den i praksis.

I

Indsigt

Der skabes indsigt i situationer, problemer og processer. Problemer udredes og komponenterne undersøges på systematisk vis. At opnå et komplet billede af sammenhængen og et generelt overblik.

I

Initiativ

Evnen til at skabe muligheder eller signalere problemer og at handle derefter. At begynde af sig selv og ikke være afventende.

I

Innovativ energi

Evnen til undersøgende og nysgerrigt at rette sig mod fremtidige fornyelser af strategier, produkter, servicer og markeder.

I

Integritet

At holde sig til normerne, værdierne og omgangsformen, som er gældende for stillingen og kulturen, som man arbejder i. Ikke lade sig friste af svigagtige handlinger.

K

Kommerciel styrke

At handle ud fra muligheder på markedet og bedømme disse for den rette kommercielle værdi; handle kunderettet og indgå de rette relationer.

K

Konflikthåndtering

Evnen til på diplomatisk vis at håndtere interessekonflikter og hjælpe med at løse dem.

K

Kreativitet

Evnen til at komme med originale eller nye ideer og løsninger; at finde indgangsvinkler, som afviger fra de sædvanlige tankemønstre.

K

Kundeorientering

Evnen til at undersøge kundens behov og ønsker og at handle derefter; være opmærksom på virksomhedernes omkostninger og fordele.

L

Ledelse

Evnen til på en resultatorienteret måde at give retning til medarbejderne. At formulere mål og facilitere midler. Holde status over fremgang og korrigere medarbejderne.

L

Ledelsesidentificering

Evnen til se, forstå og acceptere ledelsens beslutninger og foranstaltninger og se dem med deres øjne.

L

Lytteevner

Evnen til at opfange og forstå (ikke-) verbal information og at udspørge, når nødvendigt.

M

Meningsdannelse

Evnen til at balancere fakta og mulig tilgang i lyset af de rette kriterier.

M

Mod

Evnen til at tage risici for at indhente fordele (på længere sigt).

M

Mundtlig kommunikation

Evnen til at tale et forståeligt sprog og at tilpasse sprogbruget til andres niveau.

N

Networking

Evnen til at udvikle og opretholde relationer, alliancer og koalitioneri og uden for virksomheden og at bruge dem til indhentning af information, støtte og samarbejde.

O

Opfølgning af fremgang

Evnen til at føre status med procesfremgang, medarbejdernes opgaver eller aktiviteter, samt ens eget arbejde og ansvar.

O

Opmærksomhed på detaljer

Evnen til at håndtere detaljeret information konsekvent og effektiv.

O

Organisationsforståelse

At udvise bevidsthed om beslutningers og/eller aktiviteters effekt på hele virksomheden.

O

Overtalelsesevne

Evnen til at vinde andre over med hensyn til egne standpunkter og ideer og at skabe opbakning.

P

Planlægning og organisering

Evnen til at fastlægge mål og prioriteter og at angive de nødvendige handlinger, den nødvendige tid og de nødvendige midler for at nå disse mål.

P

Politisk sensitivitet

Evnen til at kunne sætte sig i politikerens sted; at kunne se de komplekse interesser, som politikeren konfronteres med; at kunne vurdere forslagenes politiske gennemførlighed.

P

Problemanalyse

Evnen til at signalere problemer, genkende vigtig information, indhente relevante oplysninger og sammenkæde disse; se problemernes mulige årsager.

P

Præsentering

Evnen til på en tydelig måde at præsentere ideer og planer og at anvende tilgængelige hjælpemidler effektivt.

R

Resultatorientering

Evnen til at handle konkret og målrettet for at nå eller overstige målsætningerne.

S

Samarbejde

Evnen til effektivt at samarbejde med andre om et fælles resultat også når det ikke direkte tjener personlig interesse.

S

Selvsikkerhed

Evnen til at udtrykke egne standpunkter klart og tydeligt uden at skade relationen til andre.

S

Selvudvikling

Evnen til at opnå indsigt i sin egen identitet, sine egne værdier, styrker og svagheder, interesser og ambitioner og at handle på grundlag heraf for at videreudvikle sine kompetencer.

S

Sensitivitet

At være bevidst om andres holdninger, følelser og omstændigheder og hvordan ens egen adfærd påvirker andre.

S

Skriftlig kommunikation

Evnen til tydeligt på skrift at udtrykke ideer og meninger til andre.

S

Sociabilitet

Evnen til at føle sig godt tilpas i andres selskab, at henvende sig til andre og på en naturlig måde at blande sig med andre.

S

Social opmærksomhed

Evnen til at holde sig informeret om samfundsmæssige, politiske og fagmæssige udviklinger og trends og at anvende dette kendskab i egen virksomhed.

S

Stresshåndtering

At udvise effektiv adfærd i pressede og stressede situationer. Adfærdseksempler:

T

Teamledelse

Evnen til at give retning til og styre gruppen; at stimulere samabejdet mellem gruppemedlemmerne for at nå målene.

T

Tilpasningsevne

Evnen til let at tilpasse sig omstændigheder (omgivelser,arbejdsmetoder eller mennesker), som vedvarende ændrer sig.

U

Uafhængighed

Evnen til at handle og komme med udsagn, som reflekterer egen vision eller mening; ikke tale andre efter munden.

U

Udvikling af medarbejdere

Evnen til at vurdere og analysere medarbejdernes styrker og svagheder; at se deres talenter, fastsætte deres udviklingsbehov og sørge for de rette udviklingsaktiviteter.

V

Vedholdenhed

Evnen til at være vedholdende og i modgang at holde fast i en lagt kurs.

V

Vision

Evnen til at tage afstand til den daglige rutine og udarbejde egne ideer for fremtiden, at kunne se fakta på afstand og anbringe dem i en større kontekst eller på længere sigt.

Copyright © TMA Method 1999-2023
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update