A

Adaptacja

Pełna funkcjonalność pomimo zmieniających sie warunków zewnętrznych (środowisko, procedury, ludzie).

A

Ambicja

Potrzeba wspinania się po szczeblach kariery, rozwijania jej i w ogóle dążenia do wyznaczonego celu.

A

Analiza problemu

Umiejętność wykrywania problemu, rozpoznania ważnych informacji i połączenia wszystko w jedną całośc. Namierzenie potencjalnych przyczyn i szukanie relewantnych detali.

A

Asertywność

Umiejętność przedstawienia swoich racji jasno, bez narażania na uszczerbek swojego stosunku z druga stroną.

C

Coaching

Zachęcanie pracowników, by odnieśli oni sukces w pracy i aby wykonywali ją efektywniej, polepszyli swoją zdolność rozwiazywania konfliktu i percepcję samego siebie.

D

Dalekowzroczność

Umiejętność wniknięcia w głąb problemu, sytuacji lub procesu, rozwiązywanie kompleksowych obszarów problemowych systematycznie i dokładnie. Umiejętność stworzenia sobie gotowego obrazu w głowie, ilustrującego kontekst i ogólnie całą sprawę bardzo detalicznie.

D

Dbałość o detale

Umiejętność efektywnego przetwarzania informacji.

D

Decyzyjność

Umiejętność aktywnego podejmowania decyzji i bronienia swojego zdania.

D

Delegowanie

Umiejętność przypisywania obowiązków i zwierzchników odpowiednim pracownikom, branie pod uwagę ich interesów, ambicji, rozwoju i kompetencji. Kontrolowanie przebiegu procesu pracy.

D

Dyscyplina

Umiejętność przystosowania się do egzystujących już zasad, procedur i polityki. Znalezienie potwierdzenia u zwierzchnictwa, jeśli to konieczne.

E

Ekspresja werbalna

Umiejętność komunikowania się jasnym językiem, stosowanie czystego przekazu, dostosowanie sie do rozmówcy.

E

Elastyczne zachowanie

Umiejętność zmieniania, modyfikowania i dopasowania zdania do zdania innych na rzecz osiągnięcia wyznaczonego celu.

E

Energia

Umiejetnośc bycia aktywnym przez długi czas, posiadanie wytrzymałości.

F

Fachowość

Zdolność samodzielnego rozwiązywania zadań zgodnie z kompetencjami, nakazami i profesjonalnym podejściem, zdobycia własnego zawodu i fachu, jak i dalszy rozwój w tym kierunku.

F

Formowanie osądu

Umiejętność rozwazania faktów i możliwych dróg postępowania biorąc pod uwagę kryteria.

I

Identyfikacja z managementem

Umiejętność i chęc rozumienia, akceptowania i stosowania się do decyzji i miar menadżera.

I

Inicjatywa

Umiejętność rozpoznania problemu i dostrzegania szans, możliwości. W tej umiejętności to działanie, a nie bierność odgrywa kluczową rolę.

I

Integralność

Lgnięcie do standardów, wartości, zasad zachowania kojarzonych z pozycją i kulturą w której się znajduje.

K

Kierownictwo

Umiejętność dbania o pracowników po to, by uzyskiwali oni lepsze wyniki i rezultaty. Definiowanie celów i wdrożenie odpowiednich środków kontrolowanie rozwoju i poprawianie pracowników.

K

Kontaktowość

Czucie się komfortowo wśród ludzi, łatwe nawiązywanie kontaktów.

K

Kontrola procesu

Umiejętność kontrolowania postępów pracowników w procesach, zadaniach, aktywnościach, jak i kontrola własnej pracy i zobowiązań.

K

Kreatywność

Wpadanie na ciekawe pomysły, innowacyjne rozwiązania, myślenie nieszablonowe.

N

Nawiązywanie kontaktów

Umiejętność zawiązywania sojuszy, związków, koalicji zarówno w organizacji jak i poza nią. Umiejętność troszczenia się o zawiązane relacje i utrzymanie ich po to, by ułatwić przepływ informacji i wzajemna pracę.

N

Negocjowanie

Umiejętność uzyskania maksimum rezultatu ze spotkań, gdzie konflikt interesów służy za podstawę.

N

Niezależność

Umiejętność postępowania zgodnie ze swoim planem bez żadnych odstępstw.

O

Obejście

Umiejętność pozostawiania po sobie dobrego wrażenia i utrzymania go na długo.

O

Odporność na stres

Umiejętność wykonywania zadania nie bacząc na napięcie i stres.

O

Odpowiedzialność

Zdolność wzięcia i noszenia odpowiedzialności za siebie, kolegów i organizację.

O

Odwaga

Umiejętność podejmowania ryzyka głównie dla swoich korzyści.

O

Orientacja biznesowa

Umiejętność rozpoznania szans na nowe usługi lub produkty i odpowiednie podejście, podejmowanie miarowego ryzyka.

O

Orientacja na klienta

Umiejętność i chęć dowiedzenia się, czego chce klient i branie pod uwagę kosztów organizacji i zysków.

O

Orientacja na wyniki

Umiejętność podjęcia środków, by zdobyc szybko konkretny cel.

P

Pisemna ekspresja

Umiejętność wyrażania siebie i dotarcia do innych ludzi za pomocą słowa pisanego.

P

Planowanie i organizowanie

Umiejętność wyznaczania sobie priorytetów i celów, zarządzanie działaniami, czasem i środkami potrzebnymi do osiągnięcia celu.

P

Potrzeba dokonywania

Pragnienie stawiania sobie wysoko poprzeczki, niezadowolenie ze średnich wyników.

P

Prezentowanie

Umiejętność jasnej prezentacji pomysłow i planow, używając dostępnych źródeł.

P

Przekonywanie

Uzyskiwanie wsparcia w osiągnięciu celu poprzez przekonanie innych do swoich racji.

P

Przywództwo

Umiejętność wskazywania kierunku i zachęcanie innych do kooperacji między stronami po to, by osiągnąć rezultat.

R

Rozwiązywanie konfliktu

Umiejętność dyplomatycznego podejścia do interesów i rozwiązywania konfliktów.

R

Rozwój pracowników

Umiejętność kontrolowania i analizowania mocnych i słabych stron pracowników, rozróżnianie ich talentów i potrzeb rozwoju, okazywanie wsparcia.

S

Samorozwój

Świadomośc, rozumienie własnych wartości, dobrych cech charakteru jak i złych, zainteresowań i ambicji, podążanie za rozwojem i wieczne ulepszanie się.

S

Siła innowacji

Umiejętność kierowania dociekliwymi umysłami innych w stronę nowych strategii, produktów, serwisów i rynków.

S

Siła komercyjna

Rozumienie potencjału rynkowego, wyczucie w sprawie ukierunkowania danego klienta, i zawieranie znajomości, kontaktów zorientowanych na interesy.

S

Skupienie się na jakości

Narzucanie wysokich standardów jakości i dążenie do bezustannego polepszenia i ochrony jakości.

S

Słuchanie

Umiejętność przyswajania informacji, odczytywania werbalnych i niewerbalnych sygnałów, umiejętność zadawania pytań, jeżeli jest potrzeba.

S

Socjalna świadomość

Bycie świadomym socjalnych, politycznych i profesjonalnych trendów w rozwoju. Posługiwanie się tymi informacjami dla użytku organizacji.

U

Umiejętność pracy w grupie

Umiejętność efektywnej pracy w zespole, lub odkrycie wspólnego celu, nawet kiedy sukces nie wpływa dodatnio na prywatny interes.

U

Umiejętność uczenia się

Umiejętność szybkiego wchłaniania informacji i robienia z nich użytku w życiu.

U

Upór

Umiejętność trzymania się swoich postanowień, planu i zdania pomimo trudności.

W

Wizja

Umiejętność chwilowego wyjścia ze sfery rutyny i spojrzenia na wszystko z innej, 'świeższej' perspektywy, wprowadzanie nowych pomysłów na przyszłość. Umiejętność patrzenia z dystansem na pewne okoliczności by potem móc ująć je w szerszym kontekście.

W

Wrażliwość

Bycie wrażliwym na uczucia, zachowanie wpływy innych i bycie świadomym swojego oddziaływania na innych.

W

Wrażliwość polityczna

Umiejętność myślenia z perspektywy polityka, rozumienie kompleksowości interesów politycznych i oszacowanie wykonalności politycznej oferty.

W

Wyczucie organizacyjne

Wykazywanie się swoją świadomością konsekwencji wyborów, które mogą mieć pewien skutek dla organizacji lub jej części.

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update